Navigacija

19D041DRF - Dizajn integrisanih RF kola

Specifikacija predmeta
Naziv Dizajn integrisanih RF kola
Akronim 19D041DRF
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika i digitalni sistemi
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima RF elektronika
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je dizajn integrisanih RF kola u komunikacionim sistemima, prvenstveno u CMOS tehnologiji.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Ishod predmeta je sposobnost samostalnog projektovanja integrisanih RF kola.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Modelovanje RF komponenti. LNA i kola za prilagođenje. Izobličenja u RF kolima sa memorijom. Aktivni i pasivni mikseri. RF oscilatori sa malim faznim šumom. Digitalni front-end. Sintetizatori učestanosti. RF pojačavači snage sa visokom efikasnošću. Detektori, demodulatori i modulatori. Softverski definisan radio. Korišćenje RF energije za napajanje. Bežični prenos energije na daljinu.
   Sadržaj praktične nastave Rad na računaru sa modernim CAD alatima za dizajn integrisanih kola. Izrada projektnih zadataka. Studijski istraživački rad.
   Literatura
   1. H. Darabi, "Radio Frequency Integrated Circuits and Systems," 2nd Edition, Cambridge University Press, 2020.
   2. S. Voinigescu, "High-Frequency Integrated Circuits," Cambridge University Press, 2013.
   3. J. W. M. Rogers, C. Plett, "Radio Frequency Integrated Circuit Design," 2nd Edition, Artech House, 2010.
   4. A. M. Niknejad, "Electromagnetics for High-Speed Analog and Digital Communication Circuits, " Cambridge, 2007.
   5. T. Imura, " Wireless Power Transfer Using Magnetic and Electric Resonance Coupling Techniques, " Springer 2020
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   8
   Metode izvođenja nastave Predavanja, mentorski rad. Vežbe u računarskoj učionici i laboratoriji za elektroniku. Dva projekta sa usmenom prezentacijom.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 30
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 70