Navigacija

19D031KTT - Kooperativne tehnike u telekomunikacijama

Specifikacija predmeta
Naziv Kooperativne tehnike u telekomunikacijama
Akronim 19D031KTT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa principima i ciljevima primene kooperativnih tehnika u okviru modernih telekomunikacionih sistema.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti osposobljeni da prate savremenu literaturu, razumeju i koriste matematičke modele kooperativnih tehnika, implementiraju odgovarajuće algoritme u standardnim sofverskim paketima, i da se samostalno bave razvojem i analizom mogućnosti primene kooperativnih tehnika.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Koncept kooperativnosti u telekomunikacijama. Transparentne, regenerativne i adaptivne tehnike kooperacije. Kooperativne tehnike distribuiranog predajnog i prijemnog diverzitija. Kooperacija u kognitivnim mrežama. Tehnike kooperacije u mrežama sa organičenim izvorima energije. Protokoli kooperacije u mrežama sa istovremenim bežičnim prenosom informacija i energije.
   Sadržaj praktične nastave Nezavisan istraživački, teorijski i praktičan rad studenata.
   Literatura
   1. M. Dohler, Y. Li, Cooperative communications: hardware, channel and PHY, John Wiley & Sons, 2010.
   2. K. J. R. Liu, A. K. Sadek, W. Su, A. Kwasinski, Cooperative Communications and Networking, Cambridge University Press, 2009.
   3. M. Uysal, Cooperative Communications for Improved Wireless Network Transmission: Frameworks for Virtual Antenna Array Applications, IGI-Global, 2009.
   4. D. W. K. Ng, T. Q. Duong, C. Zhong, R. Schober, Wireless Information and Power Transfer: Theory and Practice, Wiley-IEEE Press, 2019.
   5. Y. Chen, Energy Harvesting Communications: Principles and Theories, Wiley-IEEE Press, 2019.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   8
   Metode izvođenja nastave Predavanja, konsultacije, domaći zadaci, projekat.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 30
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 70