Navigacija

19D031DOS - Digitalna obrada signala

Specifikacija predmeta
Naziv Digitalna obrada signala
Akronim 19D031DOS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj je da se prikažu napredne tehnike obrade signala. Fokus je na analizi i sintezi efikasnih filtrskih struktura. Cilj je da se analiziraju primene u telekomunikacijama ili u obradi audio signala i da se razviju rešenja za tipične praktične probleme.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će moći da razumeju napredne koncepte vezane za digitalnu obradu signala. Naučiće da analiziraju sistem sa stanovišta efikasnosti. Biće obučeni da isprojektuju originalne efikasne realizacione strukture digitalne obrade signala u rešavanju problema vezanih za telekomunikacije ili obradu audio signala i da ta rešenja analiziraju i realizuju.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Filtri zasnovani na svepropusnim filtrima, analiza osetljivosti, varijabilni filtri, tehnika frekvencijskog maskiranja, filtri bez množača. Obrada signala u realnom vremenu.
   Sadržaj praktične nastave Analiza i sinteza efikasnih filtara i filtarskih banaka u MATLAB (MATLAB klon) okruženju. Implementacija (softverska ili hardverska) projektovanih struktura.
   Literatura
   1. Lj. Milić, Multirate Filtering for Digital Signal Processing: MATLAB Applications, IGI Global, 2009
   2. Lars Wanhammar and Tapio Saramaki, Digital Filters Using MATLAB, Springer International Publishing, 2019.
   3. S.K. Mitra, Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach, McGraw-Hill, 2006.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   8
   Metode izvođenja nastave predavanja, projekat
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
   Projekti 70
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0