Navigacija

19D021FVH - Faktor snage i metode za popravku faktora snage u prisustvu viših harmonika

Specifikacija predmeta
Naziv Faktor snage i metode za popravku faktora snage u prisustvu viših harmonika
Akronim 19D021FVH
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektroenergetske mreže i sistemi
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Nema uslova
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa problematikom definisanja snaga u prisustvu viših harmonika i sa metodama za popravku faktora snage u prisustvu viših harmonika.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za razumevanje problematike definisanja snaga u prisustvu viših harmonika i za primenu metoda za popravku faktora snage u prisustvu viših harmonika.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Definicije snaga pri složeno-periodičnim i nesimetričnim naponima i strujama. Aktivne i neaktivne komponente struja i snaga. Popravka faktora snage korišćenjem pasivnih elemenata. Aktivni filter za popravku faktora snage. Metode upravljanja za optimalnu kompenzaciju neaktivne i reaktivne snage potrošača.
   Sadržaj praktične nastave Individualni rad sa kandidatima tokom izrade seminarskog rada. Simulacije na računaru i izvođenje eksperimenata u laboratoriji.
   Literatura
   1. J. Arilaga, B. C. Smith, N. R. Watson, A. R. Wood, "Power System Harmonic Analysis", John Willey & Sons Ltd, 1997
   2. IEEE Trial-Use Standard Definitions for the Measurement of Electric Power Quantities Under Sinusoidal, Nonsinusoidal, Balanced, or Unbalanced Conditions, IEEE Std 1459-2000
   3. German standard DIN 40110
   4. J. Mikulović, Optimalna kompenzacija neaktivne snage potrošača pri složenoperiodičnim i nesimetričnim naponima i strujama, doktorska disertacija, Beograd, 2008.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   8
   Metode izvođenja nastave Samostalan rad sa studentima tokom izrade seminarskih radova, simulacije na računaru i izvođenje eksperimenata u laboratoriji.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava 10 Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 40