Navigacija

19D011OTM - Opšta teorija električnih mašina

Specifikacija predmeta
Naziv Opšta teorija električnih mašina
Akronim 19D011OTM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetski pretvarači i pogoni
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Predmeti iz Osnovnih studija a prevashodno iz oblasti električnih mašina.
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa opštom teorijom električnih mašina i njihovim matematičkim modelovanjem. Osposobljavanje da se svaka el. mašina korektno modeluje sa razumevanjem povezanosti modela i fizičkog objekta.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Upoznavanje sa opštom teorijom električnih mašina i njihovim matematičkim modelovanjem. Osposobljavanje da se svaka el. mašina korektno modeluje sa razumevanjem povezanosti modela i fizičkog objekta.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave . Definicije opšte mašine, idealizacija. Energetski bilans. Izvođenje opšteg matričnog matematičkog modela. Parametri. Opšta matrica induktivnosti.
   Sadržaj praktične nastave nema
   Literatura
   1. 1. V. Vučković: Opšta teorija električnih mašina 1993.
   2. 3. Slobodan N. Vukosavić
   3. 4. Y. Lesene, F. Notelet, G. Seguier: Intruduction a l'electrotechnique, Paris
   4. 5. B. Adkins, R. Harley: The General Theory of Alternating Cuurent machines, London 1975
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   8
   Metode izvođenja nastave predavanja i auditorne vežebe
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti
   Kolokvijumi 30
   Seminari 0