Navigacija

19D011OPS - Odabrana poglavlja iz specijalih električnih instalacija

Specifikacija predmeta
Naziv Odabrana poglavlja iz specijalih električnih instalacija
Akronim 19D011OPS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetski pretvarači i pogoni
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Električne instalacije niskog napona
   Ciljevi izučavanja predmeta Istraživanje i razvoj iz jedne od sledećih oblasti: napajanje i razvod električne energije, sistemi za daljinski nadzor i automatsko upravljanje industrijskim procesima i u zgradama, zaštitne električne instalacije, instalacije u eksplozivno ugroženim prostorima.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Razvoj sposobnosti studentata da studioznije pristupe tehničkim problemima električnih instalacija u kompleksnim objektima.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Pregled metoda i računarskih alata za rešavanje problema iz navedenih oblasti
   Sadržaj praktične nastave Upoznavanje studenata, ukoliko je potrebno, za rad sa računarskim alatima za rešavanje problema iz navedenih oblasti.
   Literatura
   1. Specijalne električne instalacije, Z. Radaković, M. Jovanović, Akademska misao, 2008
   2. G. Seip: 'Electrical Installations Handbook', John Wiley & Sons, Third Edition, 2000.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   8
   Metode izvođenja nastave Mentorski rad sa studentim.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 70