Navigacija

13S113USP - Upravljanje softverskim projektima

Specifikacija predmeta
Naziv Upravljanje softverskim projektima
Akronim 13S113USP
Studijski program Softversko inženjerstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima /
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima u softverskoj industriji i realizacija jednog velikog timskog projekta od faze analize korisničkih zahteva do faze isporuke softvera. Upravljanje projektima na tradicionalan način i agilne metodologije (DSDM, Scrum, Extreme programming,...).
   Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon odslušanog predmeta studenti će biti osposobljeni za analizu korisničkih zahteva, pisanje ponude za izradu softvera, pisanje plana po fazama i razvoj samog softvera, upravljanje softverskim projektom od početka razvojnog procesa do kraja i pisanje korisničke dokumentacije.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Predstavljanje najbitnijih pojmova u softverskoj industriji. Osnovna pravila za pisanje uspešnog biznis plana. Procesi planiranja, implementacije, kontrole, monitoringa i završetka projekta. Osnovni elemnti sa kojima se upravlja i njihovo mapiranje u procese. Upravljanje rizikom. Upravljanje kvalitetom. Analiza CMMI (Capability Maturity Model Integration) modela.
   Sadržaj praktične nastave Izrada softverskog projekta u timu, na osnovu korisničkih zahteva. Planiranje i upravljanje fazama projekta. Upravljanje vremenom. Proces kontrole kvaliteta i monitoringa. Upravljanje timom i liderstvo. Analiza rizika. Pisanje dokumentacije tokom svih faza. Početak i kraj softverskog projekta. Rad sa alatima za upravljanje projektom: MS Project, JIRA.
   Literatura
   1. "Effective Project Management", R.Wysocki (5th edition, Wiley, USA, 2009.)
   2. "Software Project Management", B.Hughes, M.Cotterell (5th edition, McGraw-Hill Higher Education, UK, 2009.)
   3. "Software Project Management: A Unified Framework", W.Royce (1st edition, Addison-Wesley Professional, USA, 1998.)
   4. CMMI Product Team, CMMI Version 1.1, Carnegie-Mellon Software Engineering Institute, USA
   5. "Software Project - Survival Guide", S.McConnell (Microsoft Press, USA, 1998.)
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 2 1
   Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe i rad na praktičnom projektu tokom celog semestra.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti
   Kolokvijumi 40
   Seminari 30