Navigacija

13S113TS - Testiranje softvera

Specifikacija predmeta
Naziv Testiranje softvera
Akronim 13S113TS
Studijski program Softversko inženjerstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa svrhom i značajem testiranja softvera. Upoznavanje studenata sa osnovnim tehnikama testiranja softvera. Primena teorije na praktičnom projektu uz upotrebu odgovarajućih alata za testiranje.
Ishodi učenja (stečena znanja) Očekuje se da student po završetku kursa bude u stanju da razume ulogu i osnovne postavke testiranja softvera. Da je u stanju da izabere i primeni odgovarajuću tehniku prema tehnologiji i aplikativnom domenu. Da dizajnira i implementira test primere. Da shvata svoju ulogu u timskoj aktivnosti testiranja.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Osnovni pojmovi. Manuelno i automatizovano testiranje. Jedinično testiranje. Tehnike bele kutije. Tehnike pokrivanja koda zasnovane na toku kontrole. Tehnike toka podataka. Tehnike crne kutije. Testiranje zasnovano na modelu Integraciono testiranje. Sistemsko testiranje. OO testiranje. Testiranje paralelnih i web aplikacija. Upravljanje procesom testiranja. Upotreba alata.
Sadržaj praktične nastave Auditorne vežbe koje ilustruju pojedine koncepte i tehnike obrađene na predavanjima. Laboratorijske vežbe upoznavanja sa alatima. Praktičan projekat iz oblasti testiranja zadatog softvera koji student samostalno izrađuje.
Literatura
  1. Software Testing – A Craftsman Approach, Paul Jorgensen, 1995.
  2. The Art of Software Testing, G. Myers, John Wiley and Sons, 2001, drugo izdanje
  3. Foundations of Software Testing, A. Mathur, Addison-Wesley Professional. 2008.
  4. nastavne skripte
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe, samostalna izrada dva projekta
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti 40
Kolokvijumi 30
Seminari 0