Navigacija

13S112POS - Praktikum iz operativnih sistema

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum iz operativnih sistema
Akronim 13S112POS
Studijski program Softversko inženjerstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Objektno orijentisano programiranje 1, Algoritmi i strukture podataka, Osnovi računarske tehnike 2
Ciljevi izučavanja predmeta Kroz praktičan rad na operativnom sistemu Linux, upoznati studente sa osnovnim tehnikama i postupcima vezanim za korišćenje i administraciju ovog operativnog sistema.
Ishodi učenja (stečena znanja) Kroz praktičan rad na operativnom sistemu Linux, osposobiti studente da koriste i (na elementarnom nivou) administriraju operativni sistem Linux.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave nema
Sadržaj praktične nastave Osnove funkcionisanja operativnog sistema Linux. Instalacija. Manipulacija korisnicima i korisničkim grupama. Fajl sistemi. Najznačajnije komande. Upravljanje procesima. Procesi i niti. Sinhronizacija i komunikacija između procesa i niti. Razvoj programa na operativnom sistemu Linux.
Literatura
  1. Dalheimer, M.K., Welsh, M., "Running Linux", 5th ed., O'Reilly, 2005.
  2. Đorđević B., Pleskonjić D., Maček N., "Operativni sistemi UNIX i Linux", Viša elektrotehnička škola, Beograd, 2004.
  3. Silberschatz, A., Galvin, P. B., Gagne, G., "Operating System Concepts," 7th ed., John Wiley and Sons, 2005
  4. Đorđević B., Pleskonjić D., Maček N., "Operativni sistemi", Mikro knjiga, 2005.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
0 1 0.5
Metode izvođenja nastave Auditorne vežbe i laboratorijske vežbe.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 0
Seminari 70