Navigacija

13S053URV - Upravljanje u realnom vremenu

Specifikacija predmeta
Naziv Upravljanje u realnom vremenu
Akronim 13S053URV
Studijski program Softversko inženjerstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima NEMA
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima upravljanja u realnom vremenu, zatvaranje povratne sprege i realizacija sistema upravljalja na programabilnim logičkim kontrolerima. Osposobljavanje studenata da samostalno analiziraju, projektuju, realizuju i verifikuju sistem upravljanja za inženjerske aplikacije
Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku kursa student će moći da: -Objasni koncept upravljanja u realnom vremenu -Razume aspekte primene računara u upravljanju procesima -Projektuje i realizuje DDC (direktno digitalno upravljanje) -Projektuje i realizuje PLC (programabilni logički kontroler) koji upravlja procesom u skladu sa standardom IEC61131 -Projektuje i realizuje SCADA sistem (supervizijska kontrola i akvizicija podataka)
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Računarski upravljan proces, Zahtevi u pogledu hardverskih komponenti i sprega sa računarom – Struktura PIDa, Problemi implementacije: izbor periode odabiranja, prelaz bez udara, navijanje regulatora, filtracija. PLC (programabilni logički kontroleri) –programiranje po IEC61131 standardu. Nadzor i supervizija (SCADA sistemi) Upravljačke (industrijske) mreže: Industrial Ethernet, PROFINET, MODBUS.
Sadržaj praktične nastave Upravljanje i zatvaranje povratne sprege pomoću PLC-a, projektovanje i realizacija SCADA sistema, sprega SCADA sistema i baza podataka, komunikacija sa udaljenim objektima.Ovaj vid nastave se realizuje na različitim laboratorijskim postavkama, npr. sušara, vazdušna levitacija, matorni pogon, simulator hidrauličnih klipova...
Literatura
  1. Skripte za predmet, vežbe i uputstva za laboratorijske vežbe
  2. S. Bennett, Real-time Computer Control, Prentice-Hall, 1997
  3. J.Stenerson, Fundamentals of PLCs,Sensors and Communications, Prentice Hall, 1999
  4. Automating with STEP 7 in STL and SCL: SIMATIC S7-300/400 Programmable Controllers, 6th Edition, Hans Berger, July 2012
  5. David Bailey, ‎Edwin Wright, Practical SCADA for Industry, 2003
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe na računarima, implementacija na PLC kontrolerima i računarima
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 45
Praktična nastava 35 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 20
Seminari 0