Navigacija

13M111UES - Upravljanje elektronskim sadržajima

Specifikacija predmeta
Naziv Upravljanje elektronskim sadržajima
Akronim 13M111UES
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema formalnih uslova.
  Ciljevi izučavanja predmeta Razumevanje uloge i koncepata savremenih sistema za upravljanje elektronskim sadržajima (CMS - Content Management System). Ovladavanje tipovima, funkcijama, arhitekturom i infrastrukturom CMS.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Sposobnost korišćenja CMS za izradu dinamičkih veb-sajtova. Sposobnost projektovanja novog ili dogradnje postojećih CMS za specifične domene primene.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Definicije CMS. Istorijat razvoja CMS. Multimedijalni sadržaji. Karakteristične funkcije i komponente CMS. Klasifikacija CMS. Tipične arhitekture CMS. Primeri šire rasprostranjenih CMS. Veb-orijentisani CMS. CMS u edukaciji (LCMS - Learning CMS). Studijski primeri.
  Sadržaj praktične nastave Izrada veb portala korišćenjem nekog od raspoloživih CMS otvorenog koda. Dopuna CMS otvorenog koda novim funkcionalnostima i dorada portala korišćenjem novih mogućnosti CMS.
  Literatura
  1. Mauthe, A., Thomas, P., "Professional Content Management Systems - Handling Digital Media Assets", Wiley, 2004.
  2. Addey, D., Ellis, J., Suh, P., Thiemecke, D., "Content Management Systems", Peer Information Inc., 2002.
  3. Hackos, J., T., "Content Management for Dynamic Web Delivery", Wiley, 2002.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, seminarski radovi i rad u laboratoriji na zadatom projektu uz konsultacije i prezentaciju rezultata.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 70