Navigacija

13M111PRV - Programiranje u realnom vremenu

Specifikacija predmeta
Naziv Programiranje u realnom vremenu
Akronim 13M111PRV
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Operativni sistemi 1, Objektno orijentisano programiranje 1, Konkurentno i distribuirano programiranje
  Ciljevi izučavanja predmeta Steći teorijsko znanje i praktične veštine potrebne za analizu, projektovanje i implementaciju softverskih sistema za rad u realnom vremenu (RT). Steći opšte, fundamentalno znanje primenjivo na RT sisteme uopšte. Osposobiti se za razumevanje postojećih i projektovanje sopstvenih specijalizovanih RT sistema
  Ishodi učenja (stečena znanja) Poznavanje osnovnih koncepata i principa sistema za rad u realnom vremenu. Sposobnost analize, projektovanja i realizacije softvera za ove sisteme. Poznavanje jezika i alata za projektovanje ovih sistema (uključujući jezike Ada i RT Java)
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod i definicije. Pouzdanost i tolerancija otkaza. Koncepti konkurentnog programiranja u jezicima za RT programiranje. Usluge vezane za realno vreme u jezicima i operativnim sistemima. Rasporedivost i raspoređivanje. Projektovanje RT sistema.
  Sadržaj praktične nastave RT Java. ROOM. RT UML. Odabrani RT operativni sistemi. Individualni projekat: projektovanje i implementacija namenskog softverskog sistema.
  Literatura
  1. Milićev D., Furlan B., "Programiranje u realnom vremenu – skripta sa praktikumom i rešenim zadacima,” Elektrotehnički fakultet u Beogradu, ISBN 978-86-7225-046-6, 2011.
  2. Burns, A., Wellings, A., Real-Time Systems and Programming Languages, 3rd ed., Addison-Wesley, 2001
  3. Selic, B., Gullekson, G., Ward, P.T., Real-Time Object-Oriented Modeling, John Wiley and Sons, 1994
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe, projekti - samostalni
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 30