Navigacija

13M111KER - Kreativnost u elektrotehnici i računarstvu

Specifikacija predmeta
Naziv Kreativnost u elektrotehnici i računarstvu
Akronim 13M111KER
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Studenti će ovladati osnovnim metodama kreiranja ideja sa ciljem uspešnog rešavanja kompleksnih problema u industrijskoj praksi.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će razumeti opšte principe kreativnosti. Na osnovu toga biće osposobljeni da analiziraju probleme i odaberu adekvatne metode za njihovo rešavanje.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Imaginacija, kreativnost, hibridizacija, transdisciplinarizacija, mendeljejevizacija, granularizacija, generalizacija, konceptualizacija, metodika, analitika
  Sadržaj praktične nastave Svaki student će za dati industrijski problem po izboru generisati određeni broj novih ideja na bazi teorijski izloženih metoda. Zatim će odabrati jednu od 10 ideja i dalje je razraditi i prikazati u nekom od namenskih alata. Studenti će moći da koriste alate WebIDE (Integrated Development Environment) i OpenSPL (Spatial Programming Language).
  Literatura
  1. Bohm, David, "On Creativity," London, UK, New York, NY, USA: Routledge 2004, ISBN: 0415336406
  2. Singer, Irving, "Feeling and Imagination," Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2002, ISPBN: 0742512347
  3. Madara Ogot, Gul Okudan, "Systematic Creativity Methods in Engineering Education: A Learning Styles Perspective," Int'l Journal of Engineering Education, Vol. 22, No. 3, pp. 566-576, 2006.
  4. Reich Yoram, Armand Hatchnel, Offer Shai, Eswaran Subrahmanian, Sweden, "A Theoretical Analysis of Creativity Methods in Engineering Design: Casting and Improving ASIT within C-K Theory," Journal of Engineering Design, 23(2), 2012.
  5. Blagojević, Vladimir, et al. "A systematic approach to generation of new ideas for PhD research in computing." Advances in computers. Vol. 104. Elsevier, 2017. 1-31.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe i izrada projekta
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti 50
  Kolokvijumi
  Seminari