Navigacija

13M091OR - Organizacija rada

Specifikacija predmeta
Naziv Organizacija rada
Akronim 13M091OR
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima
   Ciljevi izučavanja predmeta Istraživanje metoda kojima se može podići uspešnost poslovanja.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Upoznavanje osnova organizacije i menadžmenta.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Teorija organizacije i menadžment: upravljanje ogranizacijom, metodologija nauke o menadžmentu,
   Sadržaj praktične nastave nema
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3 1
   Metode izvođenja nastave Predavanja, studije slučaja
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti
   Kolokvijumi 20
   Seminari 20