Navigacija

13M091OR - Organizacija rada

Specifikacija predmeta
Naziv Organizacija rada
Akronim 13M091OR
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima
    Ciljevi izučavanja predmeta Istraživanje metoda kojima se može podići uspešnost poslovanja.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Upoznavanje osnova organizacije i menadžmenta.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Teorija organizacije i menadžment: upravljanje ogranizacijom, metodologija nauke o menadžmentu,
    Sadržaj praktične nastave nema
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    3 1
    Metode izvođenja nastave Predavanja, studije slučaja
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 50
    Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
    Projekti
    Kolokvijumi 20
    Seminari 20