Navigacija

13M081OPNA - Odabrana poglavlja iz numeričke analize

Specifikacija predmeta
Naziv Odabrana poglavlja iz numeričke analize
Akronim 13M081OPNA
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Primenjena matematika
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Matematika 1 (OO1MM1), Matematika 2 (OO1MM2)
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa operatorskim računom i teorijom aproksimacija, načinima odabira odgovarajuće aproksimacije u zavisnosti od prirode problema, sa primenom u elektrotehnici i računarstvu.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su osposobljeni da primenjuju algoritme numeričke analize u stručnim predmetima, da odaberu odgovarajuću aproksimaciju u zavisnosti od prirode problema koji rešavaju i da rukuju greškom.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Operatorski račun: Diferencijalni i diferencni operatori. Generisanje specijalnih brojeva. Tročlane rekurentne relacije. Stirlingovi brojevi i generalizacije. Teorija aproksimacija: Aproksimacije neprekidnih funkcija polinomima. Čebiševljevi polinomi i minimaks aproksimacije. Remezov algoritam i primene. Aproksimacije metodom najmanjih kvadrata. Računarski paketi za aproksimacije funkcija.
  Sadržaj praktične nastave Kroz primere, zadatke i probleme student saznaje kako da primeni teoreme i osnovne pojmove koje je naučio kroz teorijsku nastavu. Posebno se priprema da rešava probleme koji se pojavljuju u stručnim elektrotehničkim predmetima.
  Literatura
  1. D. Tošić: Uvod u numeričku analizu, Beograd 1997.
  2. G. Milovanović: Teorija aproksimacija za studente petog semestra PMF-a u Nišu 2004. / G.Mastroianni, G.V.Milovanović: Interpolation Processes - Basic Theory and Applications, Springer Verlag 2004.
  3. G.E.Andrews, R.A.Askey, R.Roy: Special Functions, Cambridge University Press, Cambridge, 1999.
  4. G.-C. Rota, P. Doubilet: Finite operator calculus, Academic Press 1975.
  5. E.W.Cheney: Introduction to Approximation Theory, American Mathematical Society Bookstore 1998.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Kombinacija tradicionalnih izlaganja na tabli, korišćenja slajdova, besplatnog matematičkog softvera (SAGE, GeoGebra,…), individualnog rada sa studentima na izradi domaćih zadataka i objašnjavanju tekućeg gradiva.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 50