Navigacija

13M081NMD - Numerički metodi rešavanja diferencijalnih jednačina

Specifikacija predmeta
Naziv Numerički metodi rešavanja diferencijalnih jednačina
Akronim 13M081NMD
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Primenjena matematika
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima -
  Ciljevi izučavanja predmeta Osposobljavanje kandidata za samostalno rešavanje zadataka iz oblasti numeričkog rešavanja diferencijalnih jednačina.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Znanje i sposobnost kandidata za samostalno rešavanje zadataka iz oblasti numeričkog rešavanja diferencijalnih jednačina.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Košijevi problemi za ODJ Kvazinumerički (aproksimativni) metodi (Tejlor, stepeni redovi, sukcesivne aproksimacije (Pikar), Ojler, mali parametar) Metodi tipa RK Višekoračni (prediktor-korektor) metodi Konzistencija, konvergencija, stabilnost, greške Sistemi DJ Konturni (granični) problemi za ODJ Metodi gađanja Metodi konačnih razlika Parcijalne DJ. Diferencne šeme. Stabilnost
  Sadržaj praktične nastave Rešavanje zadatka
  Literatura
  1. MILOVANOVIĆ: Num. analiza (3. deo)
  2. TOŠIĆ: Uvod u num. analizu
  3. RADUNOVIĆ: Num. metode.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Tradicionalna predavanja na tabli, uz pomoć računara.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 10
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 20
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 60