Navigacija

13M071MMT - Milimetarski talasi

Specifikacija predmeta
Naziv Milimetarski talasi
Akronim 13M071MMT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Mikrotalasna tehnika
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema.
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa modernim sistemima koji rade u milimetarskom opsegu. Definisanje osnova aktivnih i pasivnih komponenti koje se koriste u generisanju i prenosu milimetarskih talasa. Upoznavanje sa specifičnostima i ograničenjima komponenti. Prezentovanje metoda za analizu i dizajn kvazioptičkih sistema korišćenjem teorije propagacije Gausovog snopa, geometrijske optike i geometrijske teorije difrakcije.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Sticanje teorijskog znanja i praktičnog iskustva u analizi i projektovanju kola i sistema u milimetarskom opsegu. Obučenost u korišćenju analitičkih i numeričkih metoda i modernih CAD alata, kao i u samostalnom rešavanju problema korišćenjem računara. Obučenost u kritičkom analiziranju kompromisa između projektnih ciljeva i pronalaženju optimalnih rešenja.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Istorijat milimetarskih talasa. Moderni sistemi. Specifičnost naprava i prostiranja talasa. Talasovodne strukture. Oscilatori. Nelinearna analiza i dizajn. Mikseri, modulatori i umnožači učestanosti. Računarska analiza struktura na visokim učestanostima. Kvazioptika. Prostiranje Gausovog snopa. Geometrijska optika i geometrijska teorija difrakcije. Teraherc tehnologija i aplikacije u razvoju.
  Sadržaj praktične nastave Projektovanje milimetarskih kola u modernim CAD alatima. Numerička analiza komponenti kola i sistema u milimetarskom opsegu. Projekti studenata.
  Literatura
  1. E. Carey and S. Lidholm, Millimeter-wave integrated circuits, Springer, 2005.
  2. V. E. Lyubchenko, The science and technology of millimetre waves components and devices, Taylor and Francis, 2002.
  3. T. Teshirogi and T. Yoneyama, Modern millimeter-wave technologies, Ios Press, 2000.
  4. P. F. Goldsmith, Quasioptical Systems: Gaussian Beam Quasioptical Propagation and Applications, IEEE Press/Chapman & HdI Publishers, 1998.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja i auditorne vežbe sa vežbama projektovanja pomoću računara.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari 50