Navigacija

13M061STPG - Sudari i transportni procesi u jonizovanim gasovima

Specifikacija predmeta
Naziv Sudari i transportni procesi u jonizovanim gasovima
Akronim 13M061STPG
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Nanoelektronika i fotonika
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Položen ispit: Elektromagnetika ili Fizička elektronika gasova i plazme
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa fizičkim osnovama fizike plazme: atomski i molekulski energijski nivoi i sudari. Transport naelektrisanih čestica u jonizovanim gasovima, probojem i električnim pražnjenjima u gasovima. Modelovanje i primenama plazme.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Poznavanje osnova fizike atoma i molekula, sudara i transporta u jonizovanim gasovima, eksperimentalnih tehnika, gasnih pražnjenja i proboja u gasovim. Poznavanje mogućih tehnologija baziranih na primeni plazme.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Atomski i molekulski energijski nivoi, sudari atomskih čestica, transport naelektrisanih čestica, Bolcmanova jednačina i Monte Karlo simulacije, fluidni,hibridni i kinetički modeli plazme, proboj u gasovima,primene plazme: nagrizanje, implantacija, nitridizacija, nanotehnologije.
   Sadržaj praktične nastave Eksperimenti i demonstracije: izvori plazme, plazma tretman materijala, simulacije plazme. Demonstracije i eksperimenti će se obavljati u laboratorijama ETF-a i Instituta za fiziku prema mogućnostima, posebno će se prikazati niz primena plazme poput tretmana polimera, tekstila i metala.
   Literatura
   1. T. Makabe i Z. Lj. Petrović Plasma electronics, Taylor and francis 2007
   2. Principles of Plasma Discharges and Materials Processing, Michael A. Lieberman and Allan J. Lichtenberg, John Wiley and Sons, New York, 2005 Second Edition
   3. Raizer YP, Gas discharge physics, Springer-Verlag, Berlin, 1991
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3 1
   Metode izvođenja nastave Predavanja, diskusija literature, samostalno izučavanje literature i seminari, učešće u demonstracijama i laboratorijskim vežbama
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 20 Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 10