Navigacija

13M061SIFO - Silicijumska fotonika

Specifikacija predmeta
Naziv Silicijumska fotonika
Akronim 13M061SIFO
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema, poželjan preduslov je položen ispit: Optoelektronika.
  Ciljevi izučavanja predmeta 1) Upoznavanje studenata sa silicijumskom fotonikom i pristupom na kome se zasniva. 2) Izučavanje fizike silicijumskih integrisanih komponenti na mikro i nano nivou. 3) Upoznavanje sa razvijenim integrisanim napravama i gradivnim optoelektronskim blokovima, njihovom strukturom, principima rada i performansama.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Očekuje se da student: 1) stekne osnovna znanja iz fizike integrisanih optoelektronskih komponenti, 2) upozna postojeće silicijumske optoelektronske naprave. 3) sagleda otvorena pitanja i uoči probleme koje treba rešiti ka postizanju ostvarive jeftine optoelektronske integracije. 4) upozna se sa istraživačkim radom u oblasti silicijumske fotonike.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod. Silicijumski fotonski talasovodi.Pasivne silicijumske fotonske naprave. Fotonske rezonatorske strukture. Optički modulatori i izvori u silicijumskim fotonskim kolima. Detektori za silicijumsku fotoniku. Integracija. Primene.
  Sadržaj praktične nastave nema
  Literatura
  1. Silicon Photonics: An Introduction, G. T. Reed, A. P. Knights, John Wiley & Sons Ltd., 2004. ISBN 0-470-87034-6.
  2. Silicon Photonics: The State of the Art, G. T. Reed, John Wiley & Sons, 2008. ISBN 978- 0470-02579-6.
  3. Handbook of Silicon Photonics, L. Vivien, L. Pavesi, CRC Press, 2013. ISBN 978-1-4398-3611-8.
  4. Silicon Photonics Design - From Devices to Systems, L. Chrostowski, M. Hochberg, Cambridge University Press, 2015. ISBN 978-1-107--08545-9.
  5. Integrated Silicon Optoelectronics, 2nd Ed., H. Zimmermann. Springer, 2010. ISBN 978-3-642-01520-5.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava (kolokvijum 50 + pismeni ispit 50); projektni zadaci ili istraživački rad (projekat ili publikovan rad 70 + usmeni ispit ili prezentacija rada 30).
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 50
  Seminari