Navigacija

13M061SIFO - Silicijumska fotonika

Specifikacija predmeta
Naziv Silicijumska fotonika
Akronim 13M061SIFO
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Nanoelektronika i fotonika
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema, poželjan preduslov je položen ispit: Optoelektronika.
  Ciljevi izučavanja predmeta 1) Upoznavanje studenata sa silicijumskom fotonikom i pristupom na kome se zasniva. 2) Izučavanje fizike silicijumskih integrisanih komponenti na mikro i nano nivou. 3) Upoznavanje sa razvijenim integrisanim napravama i gradivnim optoelektronskim blokovima, njihovom strukturom, principima rada i performansama. 4) Uočavanje novih stuktura i budućeg pravca razvoja silicijumske fotonike.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Očekuje se da student: 1) stekne osnovna znanja iz fizike integrisanih optoelektronskih komponenti, 2) upozna postojeće silicijumske optoelektronske naprave. 3) sagleda otvorena pitanja i uoči probleme koje treba rešiti ka postizanju ostvarive jeftine optoelektronske integracije. 4) upozna se sa istraživačkim radom u oblasti silicijumske fotonike.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod. Silicijumski fotonski talasovodi.Pasivne silicijumske fotonske naprave. Fotonske rezonantne strukture. Optički modulatori i izvori u silicijumskim fotonskim kolima. Detektori za silicijumsku fotoniku. Integracija. Primene.
  Sadržaj praktične nastave nema
  Literatura
  1. Graham T. Reed and Andrew P. Knights. Silicon Photonics: An Introduction, John Wiley & Sons Ltd., 2004. (ISBN 0-470-87034-6)
  2. Graham T. Reed. Silicon Photonics: The State of the Art, John Wiley & Sons, 2008. (ISBN 978- 0470-02579-6)
  3. Lorenzo Pavesi and Gerard Guillot. Optical Interconnects: The Silicon Approach, Springer, 2006. (ISBN 978-3540-28910-4)
  4. Erich Kasper and Jinzhong Yu. Silicon-Based Photonics, CRC Press, 2011. (ISBN 978-9814-30324-8)
  5. Horst Zimmermann. Integrated Silicon Optoelectronics, second edition, Springer, 2010. (ISBN 978-3-642-01520-5)
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Teorijska predavanja i rukovođenje studenata u izradi projekta sa prezentacijom.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 50
  Seminari