Navigacija

13M061PRI - Primena radioizotopa u industriji

Specifikacija predmeta
Naziv Primena radioizotopa u industriji
Akronim 13M061PRI
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Biomedicinsko i ekološko inženjerstvo
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Studenti stiču znanja o primenama radioizotopa u industriji.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su osposobljeni za planiranje, organizaciju i rad sa otvorenim i zatvorenim izvorima zračenja u industriji.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Proizvodnja radioaktivnih izotopa; Principi, značaj i obim primene radioizotopa. Korišćenje radioizotopa za obeležavanje, za merenje nivoa, za merenje debljine, za merenje gustine. Primena hemijskog dejstva zračenja. Primena biološkog dejstva zračenja. Sterilizacija medicinske instrumentacije i farmaceutskih proizvoda. Gama-defektoskopija. Industrijska radiografija.
  Sadržaj praktične nastave Prati teme izložene na zasovima teorijske nastave.
  Literatura
  1. G. A. Johansen, P. Jackson, Radioisotope Gauges for Industrial Process Measurements, Wiley Series in Measurement Science and Technology, 2004.
  2. Radioaktivni izotopi i zračenja, gl. urednik Ivan Draganić, Naučna knjiga, 1963.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja + 15 časova računskih vežbi
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 40
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 30