Navigacija

13M061PAFK - Projektovanje aktivnih fotonskih integrisanih kola

Specifikacija predmeta
Naziv Projektovanje aktivnih fotonskih integrisanih kola
Akronim 13M061PAFK
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Nanoelektronika i fotonika
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa projektovanjem poluprovodničkih lasera i fotonskih integrisanih kola. Sticanje znanja iz metoda analize, sinteze i eksperimentalnog ispitivanja svojstava talasovoda, optičkih pasivnih i aktivnih komponenti, i iz oblasti projektovanja, modeliranja i eksperimentalnog ispitivanja svojstava epitaksijalnih struktura. Upoznavanje studenata sa merenjem i karakterizacijom fotonskih kola.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku ovog kursa studenti bi trebalo da razumeju principe poluprovodničkih lasera i fotonskih integrisanih kola, budu sposobni da projektuju i eksperimentalno ispitaju osnovna svojstva raznih vrsta poluprovodničkih lasera i fotonskih integrisanih kola.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Ogledala i rezonatori za poluprovodničke lasere. Metode analize i proračun modova u poluprovodničkim talasovodima. Fotonična integrisana kola. Laseri (DFB, DBR, laseri promenljive talasne dužine, eksterno-modulisani laseri), pasivne komponente, talasovodne fotodiode, transiveri i triplekseri, fotonična kola za koherentne optičke sisteme. Osnovna merenja i metode karakterizacije fotoničnih kola
  Sadržaj praktične nastave nema
  Literatura
  1. Larry Coldren, Scott Corzine, Milan Mašanović, "Diode Lasers and Photonic Integrated Circuits," Wiley 2012.
  2. Nadir Dagli, "High-Speed Photonic Devices"
  3. Kaminow, Li, Wilner "Optical Fiber Telecommunications V A: Components and Subsystems"
  4. Chen, Murphy "Broadband Optical Modulators: Science, Technology, and Applications"
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  4 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja i auditorne vežbe. Pod praktičnom nastavom podrazumeva se izrada odgovarajućeg broja domaćih zadataka.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari 0