Navigacija

13M061OROE - Organska optoelektronika

Specifikacija predmeta
Naziv Organska optoelektronika
Akronim 13M061OROE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Nanoelektronika i fotonika
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema, poželjan preduslov je položen ispit: Optoelektronika
  Ciljevi izučavanja predmeta 1) Upoznavanje studenata sa organskim poluprovodnicima kao modernim optoelektronskim materijalima. 2) Izučavanje fizike organskih poluprovodnika. 3) Upoznavanje studenata sa organskim optoelektronskim napravama, njihovom strukturom, principima rada i performansama. 4) Definisanje osnovnih pravaca daljeg razvoja u oblasti organske optoelektronike.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Očekuje se da student: 1) stekne osnovna znanja iz fizike organskih poluprovodnika, 2) upozna postojeće organske optoelektronske naprave 3) sagleda otvorena teorijska pitanja koja treba rešiti i praktične probleme sa kojima se treba izboriti na putu daljeg napretka u oblasti organske optoelektronike i 4) izvrši odgovarajući istraživački rad u ovoj oblasti.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod. Fizika molekula. Organski materijali na bazi malih molekula. Konjugovani polimeri. Organske LED. Organski poluprovodnički laseri. Organske solarne ćelije.Organski fotodetektori. Izabrane teme.
  Sadržaj praktične nastave Studijski istraživački rad u oblasti organske optoelektronike.
  Literatura
  1. H. Hacen, H. C Wolf, Molecular Physics and Elements of Quantum Chemistry:Introduction to Experiments and Theory, Springer, 2004.
  2. 2) M. Pope, C. E. Swenberg, Electronic Processes in Organic Crystals and Polymers, Oxford University Press, 1999.
  3. S-S Sun, L. R. Dalton, Introduction to Organic Electronic and Optoelectronic Materials and Devices, CRC Press, 2008.
  4. Z. H. Kafafi, Organic Elektroluminescence, CRC Press, 2005.
  5. C. J. Brabec, V. Dyakonov, J. Parisi, N. S. Sariciftci, Organic Photovoltaics, Springer,2003.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Teorijska predavanja i rukovođenje studenata u izradi projekta sa prezentacijom.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 50
  Seminari