Navigacija

13M061NEG - Nuklearna energetika

Specifikacija predmeta
Naziv Nuklearna energetika
Akronim 13M061NEG
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Biomedicinsko i ekološko inženjerstvo
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Studenti se upoznaju sa principima rada nuklearnih reaktora i njihovim tehnološkim napretkom.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su osposobljeni da u praksi primene koncepte nuklearnog inženjeringa.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Nuklearni procesi. Neutronski procesi. Lančana reakcija fisije. Nuklearno gorivo. Toplotni procesi u nuklearnom reaktoru. Tipovi reaktora. Generacije reaktora. Upravljanje nuklearno energetskim postrojenjem. Sigurnost i zaštita. Izgradnja nuklearnih elektrana. Ekonomski pokazatelji.
  Sadržaj praktične nastave Prate teme koje se izlažu na časovima teorijske nastave.
  Literatura
  1. Dragoslav Popović, Nuklearna energetika, Naučna knjiga, Beograd, 1978.
  2. Kenneth D. Kok, Nuclear Engineering Handbook, CRC PressINC, 2009.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja + 15 časova raunskih vežbi
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 40
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 30