Navigacija

13M061IVS - Industrijski video sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Industrijski video sistemi
Akronim 13M061IVS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Nanoelektronika i fotonika
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa primenama industrijskih video sistema i praktičnim problemima koji se javljaju prilikom njihovog dizajna i realizacije.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljenost studenata za definisanje tehničkih zahteva i integraciju industrijskog video sistema sa proizvodnim procesom.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Karakteristike oka. Uvod u dizajn i realizaciju industrijskih video sistema (IVS). Značaj osvetljenja za IVS. Izvori svetlosti. Interakcija svetlosti i ispitivanih predmeta. Načini osvetljavanja predmeta. Projektovanje sistema za osvetljenje. Optičke komponente IBS - filtri i sočiva. Kamere - tipovi senzora, interfejsi, parametri rada, okidanje, šum. Kalibracija kamere - matematički model. Nesigurnost merenja dimenzija objekata. Algoritmi obrade slike. Izdvajanje karakteristika objekata. Klasifikacija ispitivanih predmeta. Primeri realizovanih IVS.
  Sadržaj praktične nastave Rešavanje izabranih problema korišćenjem C++ programskog okruženja i OpenCV biblioteke funkcija.
  Literatura
  1. A. Hornberg, "Handbook of Machine Vision", Wiley, 2006.
  2. E. R. Davies, "Computer and Machine Vision: Theory, Algorithms, Practicalities 4th", Academic Press Elsevier, 2012.
  3. F. Heijden, "Image Based Measurement Systems: Object Recognition and Parameter Estimation", Wiley, 1994.
  4. R. Laganière, "OpenCV 2 Computer Vision Application Programming Cookbook", Packt Publishing, 2011.
  5. D. L. Baggio, S. Emami, D. M. Escrivá, K. Ievgen, N. Mahmood, J. Saragih, R. Shilkrot, "Mastering OpenCV with Practical Computer Vision Projects", Packt Publishing, 2012.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave predavanja, auditorne vežbe, vežbe na računaru, istraživački rad
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit 40
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 30