Navigacija

13M061FP - Fizika plazme

Specifikacija predmeta
Naziv Fizika plazme
Akronim 13M061FP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Položen predmet: Kurs Elektromagnetike ili kurs Fizičke elektronike gasova i plazme
  Ciljevi izučavanja predmeta Ovaj kurs je nastavak kursa Fizičke elektronike gasova i plazme. Bavi se složenim nelinearnim procesima u plazmi. Cilj kursa je da se student upozna sa raznovrsnom primenom plazme u teoriji i praksi i pripremi za izradu doktorata iz ove oblasti.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Ovladavanje tehnikama numeričke simulacije složenih fizičkih procesa u plazmi, veština generisanja plazme i rada sa visokim naponima i impulsima u laboratoriji, ovladavanje tehnikama proizvodnje i održavanja vakuuma.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Talasi u plazmi, difuzija i otpornost plazme, kinetička teorija plazme, BGK i Van Kampen-ovi modovi, Landau-ovo slabljenje, slojevi, jonsko akustički udarni talasi, nelinearno Landau-ovo slabljenje, kontrolisana fuzija, plazmoni u čvrstom telu
  Sadržaj praktične nastave Eksperimentalni rad u laboratoriji za Klimatologiju i ekologiju atmosfere na ETF-u i u laboratoriji za jonizovane gasove u Institutu za fiziku u Zemunu, rad na projektima u naučno-istraživačkom centru na PMF-u.
  Literatura
  1. Bittencourt "Plasma Physics"
  2. F. Chen "Introduction to plasma physics and controlled fusion"
  3. S.Pesic "Talasi u plazmi"
  4. Swanson D.G. "Plasma waves"
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe, projekat vezan za numeričke simulacije u plazmi, praktičan rad na izradi naučno-istraživačke opreme.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari 40