Navigacija

13M051SZN - Sistemi za navigaciju

Specifikacija predmeta
Naziv Sistemi za navigaciju
Akronim 13M051SZN
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Položen predmet "Automatsko vođenje objekata u prostoru" - OS4AVO
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovama navigacionih sistema i algoritama, inercijalnim senzorima, modeliranjem grešaka i njihovim fizičkim uzrocima, propagacijom grešaka u navigacionom algoritmu i načinima za njihovu kompenzaciju.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Razumevanje prirode procesa navigacije sa stanovišta raspoloživih metoda, izvora netačnosti, izbora strukture i elemenata sistema i primene optimalne estimacije za popravku tačnosti. Osposobljavanje studenata za modeliranje navigacionih sistema.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Koordinatni sistemi od interesa i veze među njima, Inercijalni senzori - žiroskopi i akcelerometri, Inercijalni navigacioni algoritmi, Osnove sistema globalnog pozicioniranja, Osnove vizuelne navigacije, Optimalna estimacija u primeni kod integrisanih sistema.
  Sadržaj praktične nastave Primeri sistema: strap-down INS, GPS, integracija INS i GPS, upravljanje robota na bazi vizuelne navigacije. Samostalna izrada simulacionih modela navigacionih algoritama.
  Literatura
  1. J. A. Farrel, M. Barth: "The Global Positioning System & Inertial Navigation", McGraw-Hill, 1999.
  2. A. Lawrence: "Modern Inertial Technology", Springer, 1998.
  3. K. Kanatani: "Geometric Computation for Machine Vision", Clarendon Press, 1993.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe na računaru, analiza preporučene literature, individualni domaći zadaci i projekti.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 20
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 20
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 40