Navigacija

13M051MSO - Modeliranje sistema i procesa u organizmu

Specifikacija predmeta
Naziv Modeliranje sistema i procesa u organizmu
Akronim 13M051MSO
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Biomedicinsko i ekološko inženjerstvo
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima OS3SSO ili OF3SSO, OS3AES ili OF3AES
    Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa tehnikama modeliranje procesa u živom svetu. Upoznavanje sa metodama identifikacije parametara koji određuju modele procesa u živim sistemima. Upoznavae sa neanalitičkim meodama modeliranja živih sistema. Upoznavanje sa tehnikama statističkih modela procesa u živom svetu. Priprema za projektovanje sistema namenjenih primenama u medicini.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Mogućnost razvoja realnih modela i određivanja paramatera koji se mogu koristiti u dijagnostici ili tretmanu simptoma u zajedničkom radu sa lekarima. Mogućnost projektovanja sistema koji mogu da se koriste u medicini za istraživanje simptoma i klasifikacije stanja ispitanika.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Fizički i matematički modeli biomedicinskih procesa i pojava. Modeliranje pokreta (skelet, mišići, nervni sistem) primenom kontinualnih i metoda konačnih stanja. Modeliranje jedno i više kompartmentskih sistema. Modeliranje kardiovaskularnog sistema. Modeliranje metaboličkih procesa. Modeliranje prenošenja akcionih potencijala. Modeliranje raspodele električnog polja u tkivu. Modeliranje pokreta. Black box modeliranje sa primerima.
    Sadržaj praktične nastave Modeliranje procesa i sistema u organizmu na osnovu signala snimanih u laboratoriji ili klinici, estimacija parametara modela i simulacije.
    Literatura
    1. Windhorst U, Johansson H (eds.) Modern techniques in neuroscience, 1999, Springer-Verlag.
    2. Dunn S, Constantinides A, Moghe PV, Numerical Methods in Biomedical Engineering, 2005, Academic Press.
    3. Bronzino JD (ed.) The Biomedical Engineering Handbook, 2006, Third Edition - 3 Volume Set, (Biomedical Engineering Handbook, Third Edition), CRC PRess.
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    3 1
    Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe i rad u laboratoriji. Merenja u cilju prikupljanja podataka za simulacije i simulacije sistema i procesa u organizmu na računaru.
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 20
    Praktična nastava 0 Usmeni ispit 20
    Projekti
    Kolokvijumi 0
    Seminari 60