Navigacija

13M051ASS - Analiza složenih sistema

Specifikacija predmeta
Naziv Analiza složenih sistema
Akronim 13M051ASS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je studenti steknu osnovne predstave o složenim dinamičkim sistemima sa stanovišta karakterizacije njihove optimalnosti i stabilnosti.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti treba da steknu sledeće veštine: da izvrše karakterizaciju složenih sistema u smislu dinamičkih performansi, stabilnosti i optimalnosti; da formiraju osnovne modele složenih sistema u formi običnih i stohastičkih diferencijalnih jednačina; da izvrše analizu stabilnosti složenih sistema pomoću vektorskih funkcija Ljapunova, da optimizuju višekriterijumski optimizacioni kriterijum.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod u strukture i osobine složenih sistema ; Modeliranje složenih sistema pomoću običnih i stohastičkih diferencijalnih jednačina; Multi-agent sistemi; Analiza stabilnosti složenih sistema; Pojam multikriterijumske optimizacije.
  Sadržaj praktične nastave Teorijska nastava će biti praćena praktičnim demonstracijama složenih sistema korišćenjem programskog paketa MATLAB.
  Literatura
  1. Dragoslav Siljak, Decentralized Control of Complex Systems, Academic Press, 1991.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja + 15 časova računskih vežbi
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 40
  Praktična nastava 60 Usmeni ispit 0
  Projekti 0
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0