Navigacija

13M041EE2 - Energetska elektronika 2

Specifikacija predmeta
Naziv Energetska elektronika 2
Akronim 13M041EE2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Položen predmet Energetska elektronika.
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studente osposobi da samostalno analiziraju, projektuju i realizuju sisteme energetske elektronike. Obuhvaćeni su prekidački konvertori, rezonantni konvertori i invertori.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti osposobljeni da prema zadatim specifikacijama samostalno projektuju sisteme energetske elektronike, realizuju ih, analiziraju primenom računara i izvrše potrebna merenja.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Usrednjeni modeli konvertora kod upravljanja impulsnom širinskom modulacijom. Tehnika strujnog programiranja. Digitalno upravljanje konvertorima. Rezonantni konvertori, sinusoidalna aproksimacija i egzaktna analiza. Kvazirezonantni konvertori. Ispravljači sa malim izobličenjem ulazne struje. Invertori.
   Sadržaj praktične nastave Računarska analiza konvertora, upravljanje konvertorom i tehnika strujnog programiranja. Kvazirezonantni konvertor. Merenja na trofaznom ispravljaču.
   Literatura
   1. R. W. Erickson, D. Maksimovic, Fundamentals of Power Electronics, 2nd Ed., Kluwer, 2001
   2. N. Mohan, T. M. Undeland, W. P. Robbins, Power electronics: converters, applications, and design, Wiley, 2003
   3. P. Pejovic, Three Phase Diode Rectifiers With Low Harmonics, Springer, 2007
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4 0
   Metode izvođenja nastave Predavanja i rad u laboratoriji.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
   Praktična nastava 30 Usmeni ispit 0
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 40