Navigacija

13M041BMP - 32-bitni mikrokontroleri i primena

Specifikacija predmeta
Naziv 32-bitni mikrokontroleri i primena
Akronim 13M041BMP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Završene osnovne diplomske studije na Odseku za elektroniku.
  Ciljevi izučavanja predmeta Izučavanje savremene tehnološke osnove za projektovanje i realizaciju mikroračunara i njihovu primenu u komunikacijama, medicini, merenju i upravljanju. Primena stečenih znanja i sticanje iskustva u projektovanju i realizaciji praktično upotrebljivih uređaja.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Kadar obrazovan za projektovanje, realizaciju i testiranje praktično upotrebljivih uređaja baziranih na savremenoj tehnologiji mirkoračunara.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Dizajn ARM procesora: arhitektura, organizacija i implementacija; procesorsko jezgro; hijerarhija memorije; dizajn instrukcijskog seta; asembler; elementi arhitekture za podršku za operativni sistem; primeri SoiC-a sa ARM procesorima (Cortex M3, M4); sistem u procesoru za podršku za debagovanje; alati za razvoj softvera; primeri realizacije; sistem dizajn; realizacija, evaluacija i dokumentovanje.
  Sadržaj praktične nastave Upoznavanje sa razvojnim sistemom baziranim na mikrokontroleru sa ARM procesorskim jezgrom. Integrisano razvojno okruženje i ogranizacija softvera. Arhitektura softverskih biblioteka podržanih od strane ARM-a i proizvođača mikrokontrolera. Praktična implementacija jednostavnih projektnih zadataka koji ističu karakteristike odabrane arhitekture.
  Literatura
  1. S. Furber, "ARM System-on-Chip Architecture", Addison-Wesley, ISBN-13:978-0-201-67519-1
  2. J. Yiu, "The Definitive Guide to the ARM Cortex/M3", Elsevier, ISBN: 978-1-85617-963-8
  3. Andrew N. Sloss, Dominic Symes, Chris Wright, with a contribution by John Rayfield, “ARM System Developer’s Guide- Designing and Optimizing System Software", Elsevier, ISBN: 1-55860-874-5
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja: projekcija sa računara. Vežbe: projekcija sa računara i testiranje na razvojnim sistemima dostupnim u laboratoriji. Izrada projekta.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 50
  Projekti 50
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0