Navigacija

13M041AIK - Analogna integrisana kola

Specifikacija predmeta
Naziv Analogna integrisana kola
Akronim 13M041AIK
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Studenti će moći da projektuju analogna kola korišćenjem metodologije strukturisanog projektovanja. Studenti će moći da projektuju CMOS analogna kola korišćenjem gm/ID metodologije na tranzistorskom nivou projektovanja. Studenti će moći da analiziraju i projektuju sve tipove operacionih pojačavača, strujnih prenosnika i aktivnih filtara.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Na osnovu specifikacija analognog sistema studenti će moći da naprave model ponašanja i simulacije na sistemskom nivou, podelu kola na analogne blokove i izvođenje specifikacija, izbor topologije blokova i projektovanje na tranzistorskom nivou, lejaut i postlejaut simulacije.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Metodologija strukturisanog projektovanja analognih kola. gm/ID metodologija projektovanja CMOS analognih kola. Klasifikacija, karakteristike i analiza operacionih pojačavača. Pojačavači sa malim šumom. Strujni prenosnici. Aktivni gm-C, current mode i MOS translinearni filtri.
  Sadržaj praktične nastave Projektovanje i simulacija jednog integrisanog analognog kola korišćenjem CAD softverskog paketa.
  Literatura
  1. Johan Huijsing, OPERATIONAL AMPLIFIERS, Theory and Design, Kluwer Academic Publishers, 2001.
  2. C. Toumazou, G. Moschytz, B. Gilbert, Trade-Offs in Analog Circuit Design - The Designer’s Companion, Kluwer Academic Publishers, 2002.
  3. D. Stefanović and M. Kayal, Structured Analog CMOS Design, Springer 2008.
  4. Mihai A.T. Sanduleanu, Ed A.J.M. van Tuijl, POWER TRADE-OFFS AND LOW-POWER IN ANALOG CMOS ICs, Kluwer Academic Publishers, 2002.
  5. Shanthi Pavan, Yannis Tsividis, HIGH FREQUENCY CONTINUOUS TIME FILTERS IN DIGITAL CMOS PROCESSES, Kluwer Academic Publishers, 2000.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe, konsultacije. Samostalni projekti.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari 40