Navigacija

13M041AES - Autonomni elektronski sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Autonomni elektronski sistemi
Akronim 13M041AES
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Ovaj kurs obučava studente da projektuju autonomne sisteme za napajanje zasnovane na konverziji energije okoline u električnu energiju, kao što su solarna, mehanička, elektrostatička i elektromagnetska energija.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Razumevanje rada električnih generatora male snage zasnovanih na konverziji energije ambijenta. Poređenje dostupnih izvora ambijentalne energije po osnovu efikasnosti i izbor najboljeg načina za napajanje autonomnih elektronskih uređaja. Modelovanje i dizajn autonomnih elektronskih sistema zasnovanih na elektroenergetskom pretvaranju energije okoline.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Moderni izvori ambijentalne energije. Inteligentni sistemi za konverziju energije ambijenta. Prilagođenje po snazi. Algoritmi za maksimalni prenos snage ka potrošaču. Primarne baterije i elementi za skladištenje. Modelovanje i simulacija. Primena za konverziju energije ambijenta u RFID-u, za napajanje bežičnih senzorskih mreža i drugih industrijskih aplikacija sa malom potrošnjom.
  Sadržaj praktične nastave Praktični rad u laboratoriji na prototipima i komercijalnim uređajima za sakupljanje energije.
  Literatura
  1. D. Briand, E. Yeatman, S. Roundy, O. Brand, G. K. Fedder, C. Hierold, J. G. Korvink, O. Tabata, "Micro Energy Harvesting", John Wiley & Sons, 2015.
  2. D. Maurath, Y. Manol, "CMOS Circuits for Electromagnetic Vibration Transducers", Springer, 2015.
  3. M. T. Penella-López, M. Gasulla-Forner, "Powering Autonomous Sensors: An Integral Approach with Focus on Solar and RF Energy Harvesting", Springer, 2011.
  4. Maurizio Di Paolo Emilio, "Microelectronic Circuit Design for Energy Harvesting", Springer, 2017.
  5. P. Spies, L. Mateu, M. Pollak, "Handbook of Energy Harvesting Power Supplies and Applications", Taylor & Francis Group, LLC, 2013.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Kurs je interaktivan u vidu predavanja i pokaznih vežbi. Radi boljeg razumevanja, predavanja su praćena tipičnim praktičnim primerima. Pored predavanja i vežbi, održavaju se i konsultacije.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 50