Navigacija

13M031STT - Statistička teorija telekomunikacija

Specifikacija predmeta
Naziv Statistička teorija telekomunikacija
Akronim 13M031STT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Telekomunikacije 1, Telekomunikacije 2, Radio komunikacije, Teorija informacija i kodovi u telekomunikacijama.
  Ciljevi izučavanja predmeta Uvod u diskretne i kontinualne slučajne procese u telekomunikacijama. Osnovi teorije filtracije, korelacije i detekcije.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon kursa, studenti postaju upoznati sa osnovnim metodama koje koriste probabilistički pristup u tretiranju i rešavanju komunikacionih problema.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Model komunikacionog sistema. Slučajne promenljive. Raspodele slučajnih promenljivih. Funkcije slučajne promenljive. Momenti. Karakteristična funkcija. Slučajni procesi, pojam ansambla. Stacionarnost, ergodičnost, korelaciona funkcija. Viner-Hinčinova teorema. Izdvajanje signala iz šuma filtracijom i korelacijom. Optimalni filtar po Vineru. Detekcija signala u šumu.
  Sadržaj praktične nastave Računske vežbe i domaći zadaci
  Literatura
  1. D. Drajić: Uvod u statističku teoriju telekomunikacija, 2. izdanje, Akademska misao, 2006, Beograd.
  2. A. Papoulis, Probability, Random Variables, and Stohastic Processes, 2nd ed., McGraw Hill Book Company, 1986.
  3. H. L. Van Trees, Detection, Estimation, and Modulation Theory, Part I: Detection, Estimation, and Linear Modulation Theory, John Wiley & Sons, Inc. New York, 2001.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe. Domaći zadaci u formi pisanja eseja i rešavanja računskih zadataka, projekata (po izboru).
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
  Praktična nastava 40 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0