Navigacija

13M031SS - Satelitski sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Satelitski sistemi
Akronim 13M031SS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Sistemsko inženjerstvo i radio komunikacije
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa principima rada savremenih satelitskih telekomunikacionih sistema.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon kursa studenti postaju upoznati sa principima rada savremenih satelitskih telekomunikacionih sistema.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod. Tipovi satelitskih sistema. Orbitalna mehanika. Arhitektura satelitskog sistema. Satelitski kanal, karakteristike. Pregled primena modulacionih postupaka i tehnika kontrola grešaka. Budžet linka. Tehnike višestrukog pristupa. Satelitski sistemi sa visokim protokom (HTS). Intersatelitski linkovi. Kooperativni i kognitivni satelitski sistemi. Pregled standarda u satelitskim komunikacijama.
  Sadržaj praktične nastave Računske vežbe, domaći zadaci, projekti
  Literatura
  1. Gerard Maral, Michel Bousquet, Satellite communications systems: systems, techniques and technology, 5th edition, John Wiley & Sons, 2009.
  2. Dennis Roddy, Satellite communications, McGraw-Hill, New York, 2006.
  3. Timothy Pratt, Charles Bostian, Jeremy Allnutt, Satellite communications, John Wiley & Sons, 2003.
  4. Symeon Chatzinotas, Bjorn Ottersten, Riccardo De Gaudenzi, Cooperative and cognitive satellite systems, Academic Press, 2015.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe. Domaći zadaci u formi pisanja eseja i rešavanja računskih zadataka, projekti.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 60
  Praktična nastava 40 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari