Navigacija

13M031OAS - Obrada audio signala

Specifikacija predmeta
Naziv Obrada audio signala
Akronim 13M031OAS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Audio i video komunikacije
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Kurs ima za cilj da pruži uvid u osnovne karakteristike realnih audio signala i specifične postupke obrade koji se koriste u različitim audio aplikacijama: u tehničkoj pripremi signala (sistemi za ozvučavanje, radiodifuzija), muzičkoj produkciji, filmskoj produkciji, forenzici, zaštiti od buke i slično.
  Ishodi učenja (stečena znanja) U okviru kursa studenti će se kroz odabrane praktične realizacije upoznavati sa specifičnim tehnikama obrade signala u audio sistemima i zahtevima koji se u njima postavljaju.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Audio signali: karakteristike, akvizicija. Amplitudski, frekvencijski i vremenski procesori, poništavanje akustičkog eha. Obrada signala u muzičkoj akustici, audio efekti u muzici. Filtarske banke i ekvalizacija sistema za reprodukciju zvuka. Obrada signala u zaštiti od buke. Obrada signala za prilagođenje osobama sa specijalnim potrebama - slušni aparati.
  Sadržaj praktične nastave Realizacija algoritama obrade audio signala na DSP procesoru.
  Literatura
  1. Julius O.Smith: „Spectral audio signal processing“, http://www.dsprelated.com/dspbooks/sasp/
  2. Julius O. Smith: „Physical audio signal processing for virtual musical instruments and audio effects“ http://www.dsprelated.com/dspbooks/pasp/
  3. Ljiljana Milić: „Multirate Filtering for Digital Signal Processing: MATLAB® Applications“
  4. Udo Zolzer:Digital Audio Signal Processing
  5. Udo Zolzer, DAFX: Digital Audio Effects,
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, praktičan rad na projektu.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 50 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0