Navigacija

13M031MKS - M2M Komunikacioni sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv M2M Komunikacioni sistemi
Akronim 13M031MKS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Sistemsko inženjerstvo i radio komunikacije
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa aktuelnim tehnologijama i stanjem istraživanja u oblasti dizajna inteligentnih objekata. Upoznavanje studenata sa platformama za dinamičku integraciju i upravljanje inteligentnim objektima.Osposobljavanje studenata za razumevanje principa umrežavanja i integracije inteligentnih objekata u komunikacione mreže.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon položenog ispita studenti će biti osposobljeni da: - Učestvuju u dizajniranju i primeni inteligentnih objekata - Učestvuju u integraciji M2M inteligentnih objekata u mobilne komunikacione sisteme - Koriste postojeće platforme za eksperimetisanja
  Sadržaj predmeta
  Link ka stranici predmeta http://telit.etf.rs/zaposleni/prof-dr-dejan-drajic/
  Sadržaj teorijske nastave Definicija inteligentnih objekata i njihove primene.Pregled istraživačkih aktivnosti.M2M komunikacije i primena.Integracija M2M inteligentnih objekata u mobilne komunikacione sisteme.Uticaj M2M servisa na mobilne komunikacione sisteme.Analiza M2M platformi.Operativni sistemi. Pregled komunikacionih protokola za interakciju sa inteligentnim objektima i kooperaciju inteligentnih objekata
  Sadržaj praktične nastave Upotreba mobilnih telefona za interakciju sa okolinom („participatory sensing“) . Pregled mobilnih komunikacionih uređaja (Android, J2ME i iFone).Programiranje android aplikacija. Mobilni telefon kao gejtvej. Komunikacija preko mobilne mreže.
  Literatura
  1. David Boswarthick, Omar Elloumi, Olivier Hersent: "M2M Communications, A System Approach", John Wiley & Sons Ltd, 2012
  2. Uckelmann, Dieter; Harrisson, Mark; Michahelles, Florian, eds (2011). "An Architectural Approach Towards the Future Internet of Things". Architecting the Internet of Things, Berlin, Germany: Springer. p. 8.
  3. 3GPP preporuke posvećene standardizaciji M2M komunikacija: 3GPP TS 23 888, 3GPP TS 22 368
  4. Dokumentacija i izveštaji sa FP7 projekata: http://www.future-internet.eu/activities/fp7-projects.html
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe, laboratorijske vežbe, izrada samostalnog projekta
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 50