Navigacija

13M031FVS - Forenzika video signala

Specifikacija predmeta
Naziv Forenzika video signala
Akronim 13M031FVS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Audio i video komunikacije
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim principima digitalne forenzike: upoznavanje sa metodama forenzike video signala. Upoznavanje sa karakteristikama signala slike, videa i audija. Upoznavanje sa metodama potvrde autentičnosti signala (fingerprinting).
Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata da prepoznaju oštećenja, napade na video signale, dodavanje drugog ključa ili bilo kakve druge izmene originalnih signala.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Opis problematike i značaja forenzike video signala. Forenzika mirne slike. Forenzika na nivou kamere. Forenzika na nivou piksela. Forenzika zasnovana na statistici. Forenzika bazirana na geometriji, promeni osvetljaja i senčenja. Forenzika video signala.
Sadržaj praktične nastave Vežbe na računaru u laboratoriji za multimediju. Zadaci se rade u Matlab paketu.
Literatura
  1. Chang-Tsun Li, Ed., Multimedia Forensics and Security ,Information Science Reference, Hershey • New York, 2009
  2. K. J. Ray Liu, Wade Trappe, Z. Jane Wang, Min Wu, and Hong Zhao,Multimedia Fingerprinting Forensics for Traitor Tracing, EURASIP Book Series on Signal Processing and Communications, Hindawi Publishing Corporation, New York, 2005.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 40
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 30
Seminari 30