Navigacija

13M031BSM - Bežične senzorske mreže

Specifikacija predmeta
Naziv Bežične senzorske mreže
Akronim 13M031BSM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa aktuelnim tehnologijama, istraživanjem i konkretnim realizacijama u oblasti bežičnih senzorskih mreža (BSM). Razumevanje i analiza principa rada, arhitekture, mogućnosti primene, E2E (end to end) i distribuiranih protokola iz oblasti BSM. Osposobljavanje studenata za razumevanje principa dizajna BSM, njihove integracije u moderne IKT sisteme i razvoja rešenja za konkretne primene.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti treba da su osposobljeni da: - razumeju koncept, arhitekturu, primene i pricipe dizajna BSM, - samostalno unapređuju znanje i istražuju u oblasti BSM, - uključe se u razvoj uređaja i aplikacija za potrebe implementacije konkretnih primena, - učestvuju u integraciji BSM u IKT mreže, inteligentna okruženja i IoT (Internet of Things) sisteme, odnosno u dizajnu i realizaciji rešenja i primena BSM.
Sadržaj predmeta
Link ka stranici predmeta http://telit.etf.rs/kurs/bezicne-senzorske-mreze/
Link ka predavanjima https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2Pcyo7I4UmKCVSmWD0sVzi1fE3eld-9jNIO3awNXlSM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=7012b84c-f3e1-4ecf-8a76-95ee45ba574d&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Sadržaj teorijske nastave Koncept bežičnih senzorskih mreža (BSM). Principi rada, arhitektura i koncept komunikacije. Standardizacija. Zahtevi i izazovi u dizajnu BSM. Zahtevi i realizacija mrežnih slojeva u BSM. Bežične tehnologije za BSM. Principi agregacije i fuzije podataka u BSM. Bezbednost, lokalizacija i mobilnost. Integracija u IKT mreže. Pregled istraživanja u oblasti BSM. Primeri realizacije za konkretne primene.
Sadržaj praktične nastave Auditorne vežbe sa prikazom i analizom hardverskih i softverskih platformi za razvoj senzorskih mreža, platformi za dinamičku integraciju i upravljanje inteligentnim objektima, i principa integracije u IKT i IoT mreže. Analiza rezultata postojećih testbedova, eksperimenata i primena. Praktična nastava, demonstracije i vežbe u laboratoriji. Samostalni ili grupni (timski) rad na izradi projekta.
Literatura
  1. I. F. Akylidiz, and M.C. Vuran, Wireless Sensor Networks, John Wiley and Sons Ltd., London, 2010.
  2. W. Dargie, and C. Poellabauer, Fundamentals of Wireless Sensor Networks: Theory and Practice, John Wiley and Sons Ltd., London, 2010.
  3. J. R. Raol, Multi-sensor data fusion with MATLAB. CRC Press, Taylor and Francis Group, New York, 2010.
  4. R.R. Selmic, V.V. Phoha, and A. Serwadda, Wireless Sensor Networks: Security, Coverage and Localization, Springer, 2016.
  5. H.M.A. Fahmy, Wireless Sensor Networks: Concepts, Applications, Experimentation and Analysis, Springer, 2016.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe sa prikazom specifičnih rešenja, praktičan rad i vežbe u laboratoriji. Samostalni ili grupni (timski) rad na izradi projekta i/ili domaćih zadataka.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 0
Seminari 50