Navigacija

13M031ASR - Arhitektura svičeva i rutera

Specifikacija predmeta
Naziv Arhitektura svičeva i rutera
Akronim 13M031ASR
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Sistemsko inženjerstvo i radio komunikacije
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Ctudenti će naučiti mogućnosti, odnosno performanse, različitih arhitektura Internet rutera. Kurs će omogućiti profesionalcima koji će raditi, ili rade, na instaliranju i održavanju mreža da steknu uvid u internu strukturu opreme sa kojom rukuju. Na kraju, studenti će biti upoznati sa istraživanjem i razvojem u oblasti Internet rutera.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti koji prođu kurs će moći da dizajniraju efikasne mreže prema zahtevima korisnika, i da lakše rešavaju probleme do kojih dolazi u mrežama usled nesavršenosti paketskih svičeva i Internet rutera. Studenti će takoće steći osnovna znanja potrebna za razvoj ovih osnovnih mrežnih uređaja.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Najpre će biti objašnjene najvažnije komponente Internet rutera, njihove funkcije i povezivanje. Zatim će biti analizirane sve značajne arhitekture rutera i svičeva koje se javljaju u praksi, prema načinu na koji su njihove komponente povezane. Na kraju će biti objašnjena arhitektura kontrolne ravni rutera u okviru koje se razmenjuju informacije o topologiji mreže, prema kojim se usmeravaju paketi.
  Sadržaj praktične nastave Studentima će biti detaljno prezentiran prototip Internet rutera koji je razvijen u okviru naše Laboratorije za razvoj Internet tehnologija u saradnji sa institutom Iritel. Studenti će modelirati rutere ili paketske svičeve u programskom jeziku C, i analizirati u okviru projekta njihove performanse za telekomunikacioni saobraćaj zadatih statistika.
  Literatura
  1. H.J. Chao, C.H. Lam, E. Oki, Broadband Packet Switching Technologies, John Wiley and Sons Inc., NY 2001.
  2. G. C. Sackett, Cisco Router Handbook, Mc Graw Hill, NY 1999.
  3. Izabrani radovi sa konferencija i žurnala
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Nastava se sastoji iz predavanja i vežbi. U okviru vežbi studenti rade na projektu u grupama od dva ili tri studenta. Svaka grupa predaje izveštaj sa rezultatima rada na projektu. Studenti pojedinačno izlažu rezultate projekta. Usmeni deo ispita sadrži i teorijska pitanja. Informacije relevantne za predmet se objavljuju na sajtu http://home.etf.rs/~aleksandra/ASR.html .
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 50