Navigacija

13M021SSE - Sistemi za skladištenje energije u elektroenergetskim sistemima

Specifikacija predmeta
Naziv Sistemi za skladištenje energije u elektroenergetskim sistemima
Akronim 13M021SSE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa sistemima za skladištenje energije u elektroenergetskim sistemima. Sagledavanje specifičnosti problema skladištenja energije i načina za njihovo rešavanje.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Sticanje potrebnih znanja i veština za razumevanje, procenu i rešavanje određenih problema u oblasti skladištenja energije.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod u sisteme za skladištenje energije. Skladištenje energije i obnovljivi izvori energije. Skladištenje energije u električnim vozilima. Akumulatorske baterije. Gorivne ćelije. Pumpno-akumulacioni hidroelektrični sistemi. Skladištenje toplotne energije. Sistemi za skladištenje energije sa zamajcem. Sistemi za skladištenje energije sa komprimovanim vazduhom. Skladištenje energije u kondenzatorima.
  Sadržaj praktične nastave Računarske simulacije sistema za skladištenje energije. Individualni rad sa kandidatima tokom izrade seminarskog rada.
  Literatura
  1. Andrej G. Ter-Gazaran, Energy Storage for Power Systems, IET Publishing, 2nd edition 2011.
  2. J. Mikulović, Ž. Đurišić, Solarna energetika, Akademska misao, 2019.
  3. F. Barnes, J. Levine, “Large Energy Storage Systems Handbook”, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2011.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Klasična predavanja i predavanja u elektronskoj formi (prezentacije). Praktična nastava obuhvata računarske simulacije i izradu seminarskih radova.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 60
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 40