Navigacija

13M011UEP - Upravljanje energetskim pretvaračima

Specifikacija predmeta
Naziv Upravljanje energetskim pretvaračima
Akronim 13M011UEP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima Položeni ispiti iz predmeta: Energetski pretvarači 1 (OG3EP1), Energetski pretvarači 2 (OG4EP2)
    Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa karakteristikama prekidačkih elemenata sa aspekta upravljanja, funkcionalnim zahtevima i tehnikama implementacije upravljačkih kola, tehnikama za galvansko izolovanje upravljačkih kola i tehnikama sinhronizacije pretvarača, mernim metodama u upravljačkim kolima. Povezivanje prethodnih znanja iz automatike i elektronike i njihova primena pri sintezi upravljačkih kola.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti treba da razumeju karakteristike prekidačkih elemenata sa aspekta upravljanja, kao i funkcionalne zahteve i tehničke aspekte upravljačkih kola koji su neophodni za njihovu praktičnu realizaciju. Na osnovu stečenog znanja, studenti treba da mogu da projektuju upravljačka kola za poluprovodničke prekidačke komponente.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Izvori napajanja upravljačkih kola. Zahtevi prekidačkih elemenata sa aspekta upravljanja, zaštite. Geometrija upravljačkog kola i njen uticaj na EMI. Merenje struje prekidača i opterećenja. Kola za mrežom vođene pretvarače: sinhronizacija, zaštite. Realizacija linearnog upravljačkog sistema, kompenzacija polova. Izvori naponskih referenci. Filtriranje signala. Impulsno-širinski modulator
    Sadržaj praktične nastave Analiza rada upravljačkih kola pomoću merenja na laboratorijskim prototipima pretvarača. Sinteza upravljačkog kola zadatih osobina.
    Literatura
    1. nema
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    2 1 1
    Metode izvođenja nastave Nastava se izvodi kroz predavanja, auditorne i laboratorijske vežbe
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
    Praktična nastava 30 Usmeni ispit 0
    Projekti
    Kolokvijumi 0
    Seminari 0