Navigacija

13M011OPP - Odabrana poglavlja iz elektromotornih pogona

Specifikacija predmeta
Naziv Odabrana poglavlja iz elektromotornih pogona
Akronim 13M011OPP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektroenergetski pretvarači
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Predznanje iz predmeta koji čine jezgro nastave na smerovima EPP i EES Energetskog odseka ETF. Elektromotorni pogoni
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenta sa tipičnim rešenjima pokretanja u industriji, metodama analize, integracije neophodne opreme, izbora strukture i parametara podsistema za upravljanje, puštanja u rad, i nadzora.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Poznavanje suštine, principa i specifičnosti elektromotornih pogona. Sposobnost koncipiranja, projektovanja i izbora načina napajanja i upravljanja. Poznavanje tipičnih rešenja i opreme.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod. Električni pogon kao sistem, metode analize. Energetska efikasnost. Područja primene pogona sa motorima jednosmerne struje (MJS) i pogona sa asinhronim motorima. Tipične konfiguracije, rad bez davača. Specifičnost konstrukcije u zavisnosti od namene pogona. Asinhroni motor sa obostranim napajanjem. Pogoni velikih snaga, osobenosti, načini realizacije, mogućnosti primene.
  Sadržaj praktične nastave Tipične konfiguracije pogona sa MJS i specifičnost u konstrukciji u zavisnosti od namene pogona. Realizacija (analogna i digitalna). Regulacija napon-učestanost, vektorsko upravljanje. (rasprezanje upravljanja momentom i fluksom, akvizicija fluksa, indirektne metode) direktna kontrola momenta, upravljačke metode, regulacione strukture. Rad bez davača na vratilu i bez davača procesnih veličina.
  Literatura
  1. Vladan Vučković, „Električni pogoni“, Akademska misao, 2002.
  2. „Odabrana poglavlja iz Elektromotornih pogona“ - Skripta u elektronskom formatu dostupna studentima na sajtu www.pogoni.etf.bg.ac.rs
  3. B.Jeftenić, et.al. „ELEKTROMOTORNI POGONI zbirka rešenih zadataka“, Akademska Misao, 2003
  4. B.Jeftenić, V.Vasić, Đ.Oros ”REGULISANI ELEKTROMOTORNI POGONI rešeni problemi sa elementima teorije", Akademska Misao, 2004.
  5. Bimal K. Bose, "Power Electronics and Motor Drives - Advances and Trends", Academic Press – Elsevier, 2006.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, laboratorijske vežbe, prezentacije, demonstracije, konsultacije, projekat, seminari
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 40
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 30