Navigacija

13E113OS2 - Operativni sistemi 2

Specifikacija predmeta
Naziv Operativni sistemi 2
Akronim 13E113OS2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Računarska tehnika i informatika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznati studente sa širim spektrom složenijih i naprednijih koncepata i principa konstrukcije operativnih sistema. Obezbediti napredna znanja o konceptima, algoritmima, principima, problemima i rešenjima vezanim za operativne sisteme uopšte. Upoznati se sa principima konstrukcije konkretnih, realnih operativnih sistema
Ishodi učenja (stečena znanja) Poznavanje opštih principa rada, konstrukcije i implementacije operativnih sistema uopšte. Poznavanje naprednijih koncepata i algoritama. Poznavanje nekih delova i rešenja iz konkretnih popularnih operativnih sistema opšte namene.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Raspoređivanje procesa (algoritmi). Sinhronizacija i komunikacija između procesa (napredniji koncepti). Upravljanje deljenim resursima (problemi i rešenja, uključujući deadlock). Virtuelna memorija (napredniji koncepti i problemi). Upravljanje diskovima. Arhitektura operativnog sistema i virtuelne mašine. Primer operatvinog sistema - Windows i Linux.
Sadržaj praktične nastave Isti kao i za teorijsku nastavu. Primeri konkretnih operativnih sistema Windows i Linux.
Literatura
  1. Silberschatz, A., Galvin, P. B., Gagne, G., "Operating System Concepts," 7th ed., John Wiley and Sons, 2005
  2. Đorđević B., Pleskonjić D., Maček N., "Operativni sistemi", Mikro knjiga, 2005.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe sa demonstracijama, projekti.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 40
Seminari 30