Navigacija

13E092RJ42 - Ruski jezik 4

Specifikacija predmeta
Naziv Ruski jezik 4
Akronim 13E092RJ42
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima Predznanje ruskog jezika na osnovnom nivou
    Ciljevi izučavanja predmeta Proširivanje leksičkog fonda, intenzivno aktiviranje i razvijanje navika usmene komunikacije na stanom jeziku u obliku dijaloga, monologa, slobodne diskusije.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Postizanje i održavanje potrebnog nivoa komunikacije u situacijama iz svakodnevnog života ili poslovnih kontakata.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Frazeologija i govorni modeli su izabrani na osnovnu originalnih materijala, grupisani su u 4 tematske celine sa potrebnim leksičkim komentarima i odabranim sintaksičkim konstrukcijama.
    Sadržaj praktične nastave Vežbanja produktivnog i reproduktivnog tipa.
    Literatura
    1. M.Slavić, IDEMO NA SLUŽBENI PUT, udžbenik za poslovnu komunikaciju na ruskom jeziku, www.etf.rs>studiranje>elektronski udžbenici
    2. SPRAVOČNIK-PRAKTIKUM kulьtura ustnoй i pisьmennoй reči delovogo čeloveka, Flinta, Nauka, M. 2002
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    2
    Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe, diskusije, prezentacije na stranom jeziku.
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit 20
    Praktična nastava 20 Usmeni ispit 20
    Projekti
    Kolokvijumi 20
    Seminari 0