Navigacija

13E092NJ32 - Nemački jezik 3

Specifikacija predmeta
Naziv Nemački jezik 3
Akronim 13E092NJ32
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima Predznanje nemačkog jezika na osnovnom nivou
    Ciljevi izučavanja predmeta razvijanje produktivnih modela upotrebe termina i ostale stručne leksike u pisanju kraćih formi, usavršavanje tehnika analize i produkcije na tekstovima iz pojedinih oblasti struke, ovladavanje tehnikama pisanog izražavanja o problemima i rezlutatima iz oblasti uže struke (prikazi, izlaganja, referati)
    Ishodi učenja (stečena znanja) ovladavanje različitim tehnikama pisanog izražavanja, sposobnost analize i produkcije tekstova iz oblasti struke, primena govornih obrazaca u situacijama primerenim budućem profesionalnom usmerenju studenata
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave ovladavanje tehnikama pisanog izražavanja o problemima i rezultatima iz oblasti svakodnevne komunikacije i uže struke (biografije, poslovna pisma, prikazi, izlaganja, kraći referati, rezimei)
    Sadržaj praktične nastave funkcionalna analiza rečenica i diskursa sa težištem na razvijanju sposobnosti rekonstrukcije datih jezičkih jedinica, usavršavanje jezičke komunikativne kompetencije u situacijama upotrebe jezika za stručnu komunikaciju
    Literatura
    1. Cornelia Gick: Zertifikat Deutsch. Der schnelle Weg. Trainingsbuch. Langenscheidt, Berlin und Muenchen 2000.
    2. Duden : Briefe gut und richtig schreiben. Ratgeber fuer richtiges und modernes Schreiben. Dudenverlag, F. A. Brockhaus, Mannheim 1997.
    3. Ute Koithan, Helen Schmitz, Tanja Sieber, Ralf Sonntag: Aspekte. Langenscheidt Verlag, Berlin 2000.
    4. Dominique Macaire, Gerd Nicolas : Wirtschaftsdeutsch für Anfänger. Vorbereitung auf Beruf und Zertifikat. Klett, Stuttgart 2004.
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    2
    Metode izvođenja nastave interaktivna nastava, vežbe (leksičke, gramatičke), prezentacije, diskusije, kolokvijum
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 15 Pismeni ispit 40
    Praktična nastava 15 Usmeni ispit 0
    Projekti
    Kolokvijumi 30
    Seminari 0