Navigacija

13E092FJ4 - Francuski jezik 4

Specifikacija predmeta
Naziv Francuski jezik 4
Akronim 13E092FJ4
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima predznanje francuskog jezika na osnovnom nivou
    Ciljevi izučavanja predmeta razvoj jezičkih veština u jeziku struke (čitanje i razumevanje kraćih tekstova), usavršavanje komunikativne kompetencije u oblasti struke, razumevanje, izražavanje i interakcija u profesionalnom kontekstu, razvijanje produktivnih modela upotrebe termina i ostale stručne leksike u govoru
    Ishodi učenja (stečena znanja) sposobnost usmenog izražavanja i interakcije u situacijama profesionalne upotrebe jezika, proširen terminološki fond, ovladavanje leksičkim sredstvima specifičnim za svakodnevnu i profesionalnu komunikaciju, tehnike čitanja
    Sadržaj predmeta
    Link ka stranici predmeta https://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=492
    Link ka predavanjima https://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=492
    Sadržaj teorijske nastave rad na problemima struktura tipičnih za jezik struke (nominalne i verbalne fraze, aktivne i pasivne konstrukcije...)
    Sadržaj praktične nastave proširivanje terminološkog fonda imanentnog stručnoj oblasti, ovladavanje tehnikama usmenog izražavanja o problemima i rezultatima iz date oblasti (prikazi, izlaganja, kraći referati), proširivanje obrazaca govorne delatnosti putem diskusija o stručnim problemima, razvijanje sposobnosti čitanja specifične stručne materije na nivou globalnog, selektivnog i orijentacionog
    Literatura
    1. Bérard, E., et al. (1997): Tempo 2, méthode de français, Didier, Paris
    2. Carlo, C., Causa M. (2003): Civilisation progressive du français, CLE International, Paris
    3. odabrani autentični tekstovi i audio materijali
    4. www.cern.ch, www.francetelecom.fr
    5. Parpette Ch., Mangiante J-M (2011): Le français sur objectif universitaire, PUG, Grenoble
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    2
    Metode izvođenja nastave interaktivna nastava, vežbe (leksičke, gramatičke), prezentacije, diskusije
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 15 Pismeni ispit 0
    Praktična nastava 15 Usmeni ispit 40
    Projekti
    Kolokvijumi 0
    Seminari 30