Navigacija

13E091S - Sociologija

Specifikacija predmeta
Naziv Sociologija
Akronim 13E091S
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Opšta sociologija pruža studentima osnovna saznanja o nizu osnovnih kategorija i pojmova kao što su nauka i naučni zakoni, osnove metodologije socioloških istraživanja, nastanak i razvoj misli o društvu, itd. Cilj predmeta jeste da studenti shvate i razumeju osnovne sociološke pojmove i da razumeju njihovu primenu i korišćenje u svakodnevnom životu.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Izučavanjem opšte sociologije studenti će biti osposobljeni da razumeju osnovne kategorije, pojmove i procese koji se dešavaju u savremenom društvu. Saznanja koja budu stečena studenti će moći praktično da iskoriste pre svega u sociološkim empirijskim i teorijskim istraživanjima
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Nauka i naučni zakoni. Predmet sociologije. Metod sociologije. Razvoj misli o društvu. Društvene grupe. Porodica. Klase. Država. Političke stranke. Društvene norme i propisi. Ekološki problemi i ekološka kriza.
   Sadržaj praktične nastave Nema
   Literatura
   1. Dr Danilo Ž. Marković, Opšta sociologija, Savremena administracija, Beograd, 2003.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave predavanja, diskusije, seminarski radovi, studije slučaja
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi 30
   Seminari 10