Navigacija

13E091EJ2 - Engleski jezik 2

Specifikacija predmeta
Naziv Engleski jezik 2
Akronim 13E091EJ2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Viši srednji nivo
   Ciljevi izučavanja predmeta Rešavanje izazovnih i kreativnih komunikativnih problema koristeći jezičke veštine: slušanje, govorenje, čitanje i pisanje. Predstavljanje vokabulara visokog prioriteta koji se usredsređuje na opisivanje elektrotehničkih pojava na engleskom jeziku u usmenom i pisanom obliku.
   Ishodi učenja (stečena znanja) "Po završetku ovog kursa, studenti će biti kadri da: - pišu elektronsku poštu u vezi sa studijama kao i poslovnu elektronsku poštu, - napišu opise i objašnjenja komponenti i procesa u elektrotehnici, - razumeju tekstove, dijagrame, grafikone, tabele, - ostvare pisanu i usmenu komunikaciju o temama iz elektrotehnike, - razumeju nativne govornike koji razgovaraju o svom poslu i studijama
   Sadržaj predmeta
   Link ka stranici predmeta http://engleski.etf.rs/
   Link ka predavanjima https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ahsnm-f_lK8wWGMJ9UC-InK3M_LtUYNhHVNarJCWjbDQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=01bab3d7-1098-483b-bba6-5b4460ccedc5&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
   Sadržaj teorijske nastave Sintaksa engleskog jezika struke - engleskog u elektrotehnici i računarskoj tehnici. Strukturni, funkcionalni, tekstualni i diskursni aspekti engleskog u elektrotehnici. Principi pisanja stručnog projekta na engleskom jeziku i stvaranja Power Point prezentacije na temu iz elektrotehnike.
   Sadržaj praktične nastave Uvežbavanje razumevanja gramatičkog i leksičkog sadržaja lekcija. Realistične aktivnosti slušanja u vezi sa engleskim u elektrotehnici. Uvežbavanje relevantnog engleskog vokabulara elektrotehnike u kontekstu. Ostvarivanje pisane i usmene komunikacije u vezi sa temama iz elektrotehnike, praćenim Power Point prezentacijama. Aktivnosti za vežbanje fluentnosti i preciznosti.
   Literatura
   1. Đurić, Miloš D. (2014): English for Electrical Engineering - Modules 1 and 2. Belgrade: Academic Mind and Faculty of Electrical Engineering
   2. Boeckner, K. and P. C. Brown (1993): Oxford English for Computing. Oxford: Oxford University Press.
   3. Hutchinson, T. and A. Waters (1993): Interface - English for Technical Communication. London: Longman
   4. Glendinning, E. H. and J. McEwan (2001): Oxford English for Electronics, Oxford: Oxford University Press
   5. Ibbotson, M. (2008): Cambridge English for Engineering, Cambridge: Cambridge University Press
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2
   Metode izvođenja nastave Kombinacija različitih metoda: audiolingvalne metode, leksički pristup, metode kritičkog razmišljanja
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 40
   Praktična nastava Usmeni ispit 30
   Projekti 30
   Kolokvijumi
   Seminari