Navigacija

13E082SAO - Složenost algoritama i odabrane metode optimizacije

Specifikacija predmeta
Naziv Složenost algoritama i odabrane metode optimizacije
Akronim 13E082SAO
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima složenosti algoritama i izabranim metodama optimizacije će biti od koristi u razmatranju nekih tema u studijama elektrotehnike i računarstva, kao i u rešavanju nekih praktičnih problema realnog sveta.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti dobijaju teoretsku osnovu i takođe praktične smernice u razmatranju efektivnosti računanja. Na osnovu metode najmanjih kvadrata i elementarne teorije grafova studenti mogu da identifikuju i reše neke osnovne probleme optimizacije.
Sadržaj predmeta
Link ka stranici predmeta http://optimizacija.etf.rs/
Link ka predavanjima https://teams.microsoft.com/l/team/19%3amnIGr9Cd7OxgmXvGeNUnjOVrDc7p76f_1fwRsNWu7aM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=9a15e336-7c99-45ac-b055-4c9d0b7b6065&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Sadržaj teorijske nastave Neograničena registarska mašina, definicija složenosti algoritama. Složenost izračunavanja u matematici, razni primeri. Odabrane metode optimizacije: Diskretna metoda najmanjih kvadrata i primene. Linearno programiranje. Osnovni koncepti teorije grafova. Kombinatorna prebrojavanja i optimizacije u teoriji grafova, broj puteva date dužine u digrafu.
Sadržaj praktične nastave Kroz primere, zadatke i probleme student saznaje kako da primeni teoreme i osnovne pojmove koje je naučio kroz teorijsku nastavu. Posebno se priprema da rešava probleme koji se pojavljuju u stručnim elektrotehničkim predmetima.
Literatura
  1. D. Cvetković, S. Simić: Odabrana poglavlja iz diskretne matematike, Akademska misao, Beograd 2004.
  2. D. Tošić, M. Jovanović, B. Malešević: Ispitni zadaci iz matematike IV, Akademska misao, Beograd 2002.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
1 1 0.5
Metode izvođenja nastave Kombinacija tradicionalnih izlaganja na tabli, korišćenja slajdova, besplatnog matematičkog softvera (SAGE, GeoGebra, …), individualnog rada sa studentima na izradi domaćih zadataka i objašnjavanju tekućeg gradiva.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 25
Seminari 25